Gk7qp1DNYQGDurixnE7FWT3LyBvSK3asrvqSm057
Bookmark

Lolong Lemesna ?Nasehat Lemesna ?Pelong Lemesna ?

Lolong lemesna ?
nasehat lemesna ? 
pelong lemesna ?

Jawaban 1:

1. Kecap lemesna tina lolong biasana sok digunakeun gaya basa rautan atawa gaya basa eufimisme. Gaya basa rautan nyaeta gaya basa ku ngahalusan kecap nu aya, sabab lamun make kecap nu aya dianggap tabu atawa kurang pantes. Kecap lolong halusna ku ngagunakeun gaya basa rautan nyaeta "teu ningali".

2. Kecap lemesna tina nasehat nyaeta piwuruk atawa pituah.

3. Kecap halusna tina pelong nyaeta teuteup. Kecap halusna tina melong nyaeta neuteup. Kitu oge kecap papelong-pelong kecap halusna jadi pateuteup-teuteup.


Pertanyaan Terkait

Pangkakoncarana itu bahasa Indonya apa?

Jawaban 1:

Yang paling tersohor


Naon anu di maksud ngabaku?

Jawaban 1:

Mungkin maksud kamu membeku, membeku ada lah perubahan wujud dari cair menjadi padat


Ada yang tau gak,lanjutan dari parikan (b.jawa) tempe ya dibacem ?

Jawaban 1:

Tempe ya dibacem
ojo macem-macem


Jawaban 2:

Pertanyaan aneh amat munkin jawaban nya tempe yg di oseng


Di ciamis  kidul aya basisir......

Jawaban 1:

Nyaeta basisir pangandaran

Jawaban 2:

>.Besisir patai atuh pangandaran


Di ciamis kidul aya basisir .......

Jawaban 1:

Teu apal dek mah lur


Sapa panengahing pandhawa iku? jawab  ya ! :-)

Jawaban 1:

Raden Janaka.. semoga membantu ya :) 

Jawaban 2:

Puntadewa,werkudara,janaka,arjuna,nakula lan sadewa tapi kalau ga salah 


Apa tegese pepindahan

Jawaban 1:

Pepindhan yaiku ukara kanggo ngumpamakake utawa mindhakake apa bae kang tegese emper-emperan. Dene tembung kang dienggo ing pepindhan yaiku : kaya, kadi, kadya, lir, pendah, pindha, prasasat, lan dasanamane tembung iku mau


Bagaimana langkah-langkah membuat deskripsi benda dalam bahasa indonesia  

Jawaban 1:

1. jelaskan nama benda 2. jelaskan bentuk benda 3. jelaskan benda terbuat dari bahan apa 4. jelaskan kegunaan/manfaat benda 5. bagaimana asal muasal/sejarah benda 6. buatlah kesimpulan maaf jika ada kesalahan :) semoga bisa membantu :)

Jawaban 2:

Amati baik-baik benda yang akan kita deskripsi, cari ciri khas & kegunaan dari benda tsb, lalu tuliskan.


Tolong buatin pidato bahasa jawa yang pendek yaaa..........

Jawaban 1:

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Katur panjenenganipun Bpk ingkang kula hormati, Bpk. Ibu guru ingkang kula hormati, rencang-rencang ingkang kula tresnani.
Naming sakderengipun, lgangkung rumiyen sumonggo tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Moho Agung. Injih awit panjenengan dalasan kula tasih pinarengaken kepal manunggal kanti pinaringan kasarasan soho kawilujengan amin.
Kepareng kula matur sak untawis, ngaturaken babakan narkoba, kita mangertosi wekdal menika narkoba saben ndinte dados berita tumanter, TV, napa dene media masa utawi Koran. Kita mangertosi bilih narkoba menika dados awisan, tumraping negri langkung-langkung agami, awit sosinteno ingkang ngomsumsi narkoba, tumindak ipu badhe nalisir saking kasusilan. Sanget kemawan tumindak ingkang ngrungak aken tiang sanes, lan ugi kathah ingkang melebet penjara goro-goro narkoba. Awit tiyang ingkang ngomsumsi narkoba, ical kesadaranipun lan gampil tumindah anarkis, kados ipun, mejahi tiyang, mbegal, jambret lan sanes-sanes ipun. Narkoba ngrusak jasmani soho rohani, sak sinteno tiyang ingkang ngomsumsi, mboten pejabat, mboten artis, mboten rakyat, mboten guru, mboten murid, mboten sugih, mboten miskin, pramila kanthi mekaten, monggo sareng-sareng kita tebihi narkoba, kita perangi narkoba, supados kita mboten kecemplung jurang keseseng saran, langkung-langkung dumateng generasi muda, minangka kusumaning monggo kita berjuang kanti sekuat tenaga, nebihi soho merangi narkoba, ampun ngantos kita gampil kepikut barang ingkang haram meniko, ingkang badhe mbeto kito dating tumindak ingkang nalisir, saking kautamen, soho kasusilaan , ingkan tundhopipun dawah dumateng jurang kesesen saran.
Kula kinten naming mekaten ingkang saget kula atur aken mugi-mugi sanget ndados aken pepenget tumrap kita sedoyo lan ambok bilih agen kula matur katah kekuranganipun, kula nyuwun agenging pangapunten, ingkang mboten mranani ing panggalih.Panutuping atur Wabillahi taufik wal hidaya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jawaban 2:

Dumateng Poro Bapak, poro Ibu, Hadirin sekalian ingkang kulo hormati !Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat, Ni’mat, dumateng kulo, lan panjenengan sedoyo, sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo, ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko, utawi dudo golek rondho. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso.
Poro rawuh ingkang kulo hormati !Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Kanjeng Nabi dawoh :
طَلَبُ الْعَلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسِلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (رواه ابن عبد البر)
Ingkang artosipun :“Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek, elek, ngrowek, untune entek, ora tedas peyek, meniko tetep kewajiban pados ilmu.
Poro Rawuh ingkang kulo hormat !Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik, utawi ibadah mempeng, tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual.
وُ كُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْم يَعْمَلُ اَعْمَالُهُ مَرْ دُوْ دَةٌ لاَ تُقْبَلُ
Tiyang niku menawi boten gadah ilmu, ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. Mardudatun Laa tugbalu.Pramilo sangkeng meniko, monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. Kito tingkataken anggen kito belajar. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an, Surat Al-Mujadalah ayat 11
يَرْفَعِ الله ُ الَّذِ يْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِ يْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
Artosipun :“Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah, tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprak-klimprik kados sarung goyor, niku nggih boten patut, sampun ketinggalan jaman. Amargi, niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. Pramilo monggo kito tingkataken anggen kito belajar, pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. Soho dumateng poro Bapak, Ibu sampun ngantos ketinggalan, ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok, boten purun sekolah, boten purun ngaji, boten purun datang masjid, datang langgar, lan sanes-sanesipun. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan, nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. Menawi kentandang gaweh boten purun. Sa’bendino ngente’no sego, jaluki duwit, di tuturi boten manut, karo Ibu nesu, karo bapak galak, karo Embah mbantah, karo Kakang mbangkang, karo Paklek mendelik, karo Pakdhe gumedhe, karo dulur ngladur, karo tonggo ora duwe dugho. Diajar nangis, kon minggat boten budal, di guwak moleh bendino ngentekno sego, didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah, gelisah pikiran jibek napas sesek, dodo ampek, awak dredek, kuping gemrebek weteng muneg-muneg, irung pilek, awak sak kujur rasane dredek, bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama, Bangsa lan Negoro, Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi
خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّآسِ
Artosipun :“Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang, menungso liyane“Poro rawo ingkang kulo hormati !
Kintenipun cekap semanten atur kulo, kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten.
و بالله التو فيق و الهداية
والسلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته


Contoh surat untuk teman dalam bahasa jawa

Jawaban 1:

Mugi Katur
Ingkang Kinabekten Slamet Saputra
Ing Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Ingkang sareng kaliyan serat punika, kula pun wayah ngaturi pirsa bilih awit saking berkah pangestunipun bapak, kulawarga ing Semarang pinaringan kasarasan miwah kawilujengan Mugi-Mugi bapak lan Kulawarga ing Yogyakarta semantena ugi. Kajawi saking punika, keparengan matur bilih Bab Semesteran I ajeng dianakake Minggu kapindo wulan Desember 2010 lan mbayarake biaya gotong-royong kangge sekolahan yaiku Rp. 125.000,00 biaya gotong-royong wau ajeng dibayarake tanggal 30 November 2010. Mugi-Mugi kula saget nggarap Bab Semesteran I lan kula ajeng ngatosake doa restu kaleh bapak lan sak kaluwarga supoyo kula saget nggarap lan kula bisa ngasto nilai apik.

Wasana cekap semanten rumiyin atur kula nyuwun pangapunten sedaya sembah sungkem saking kula ing Semarang

Matur Nuwun,

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sungkem Kula,


(Vitra Adi Guna Saputra

Jawaban 2:

Contoh surat dalam bahasa jawa dengan baik dan benar
Mugi Katur
Ingkang Kinabekten Slamet Saputra
Ing Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Ingkang sareng kaliyan serat punika, kula pun wayah ngaturi pirsa bilih awit saking berkah pangestunipun bapak, kulawarga ing Semarang pinaringan kasarasan miwah kawilujengan Mugi-Mugi bapak lan Kulawarga ing Yogyakarta semantena ugi. Kajawi saking punika, keparengan matur bilih Bab Semesteran I ajeng dianakake Minggu kapindo wulan Desember 2010 lan mbayarake biaya gotong-royong kangge sekolahan yaiku Rp. 125.000,00 biaya gotong-royong wau ajeng dibayarake tanggal 30 November 2010. Mugi-Mugi kula saget nggarap Bab Semesteran I lan kula ajeng ngatosake doa restu kaleh bapak lan sak kaluwarga supoyo kula saget nggarap lan kula bisa ngasto nilai apik.

Wasana cekap semanten rumiyin atur kula nyuwun pangapunten sedaya sembah sungkem saking kula ing Semarang

Matur Nuwun,

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sungkem Kula,


(Vitra Adi Guna Saputra)