-->

Konsep Dasar Pythagoras Dan TriplePythagoras

Post a Comment

Konsep dasar Pythagoras dan triple Pythagoras

Jawaban 1:

Tiga angka a, b dan c disebut tripel pythagoras jika dan hanya jika memenuhi . Contohnya (3, 4 dan 5), (5, 12, 13), (6, 8, 10), dan sebagainya. Beberapa sifat penting mengenai angka-angka pada tripel pythagoras yaitu :1. Jika a, b dan c adalah tripel Pythagoras, maka a, b dan c adalah bilangan genap (ketiga-tiganya genap) atau2. Dua angka ganjil dan satu angka genap.


Pertanyaan Terkait

Jika -999,-997,-995,... Adalah barisan aretmatika, maka suku brnilai positif yg muncul prtama kali adalah suku ke ..  

Jawaban 1:

1 = a + (n-1)b
1 =- 999 + 2n -2
3 = -999 + 2n
1112 = 2n
556 = n :)

Jawaban 2:

A = -999
b = -997 - (-999) = 2

suku positif pertama
Un = -999 + 2(n-1)

yang cocok pada saat n-1 bernilai 500
jadi
Un = -999 + 2(500) = -999 + 1000 = 1

jadi
n - 1 = 500
n = 501

jadi suku ke 501


Diketahui f(x) = x
– 1, untuk x < 0 tentukan f-1

Jawaban 1:

X<0
f(x)=x-1
f(-1)=-1-1
f(-1)=-2

Jawaban 2:

F(x) = x-1
f(-1) = -1 -1
      = -2


jika fungsi kuadrat f(x)= ax²+6x+(a+1) mempunyai sumbu simetri x=3 , maka nilai maksimum fungsi tersebut?

Jawaban 1:

X = -b/2a
3 = -6/2a
3 = -3a
a = -1

y = D/-4a
y = (b² - 4ac)/-4a
y = (36 - 4(-1)(0))/-4(-1)
y = 36/4
y = 9
maka nilai maksimum fungsi tersebut = 9


Tiga buah bilangan membentuk barisan aritmatika yang jumlahnya 18 dan hasil perkaliam 192 adalah...

Jawaban 1:

4,6,8
coba diitung kalo misal salah


Diketahui deret aritmatika dgn suku ke-7 dan suku ke-10 berturut-turut adalah 25 dan 37. Tentukanlah jumlah 20 suku pertama!

Jawaban 1:

#Aritmatika

Suku ke-n ⇒ Un = a + (n - 1)b
Jumlah n suku pertama ⇒ Sn = n/2.[2a + (n - 1)b]

U₇ = 25 dan U₁₀ = 37

Sehingga,
a + 9b = 37
a + 6b = 25
---------------- ( - )
3b = 12
Diperoleh beda b = 4
Substitusikan b ke salah satu persamaan
a + 6(4) = 25
a + 24 = 25
a = 25 - 24
Diperoleh suku pertama a = 1

Ditanya jumlah 20 suku pertama

S₂₀ = 20/2.[2(1) + (20 - 1)(4)]
S₂₀ = 10.[2 + 76]
S₂₀ = 10 x 78
S₂₀ = 780


Jadi jumlah 20 suku pertama adalah 780.


Sebuah perusahaan mempunyai dua tempat pertambangan. pertambangan I menghasilkan 1 ton bijih kadar tinggi, 3 ton bijih kadar menengah, dan 5 ton bijih kadar rendah setiap hari. sedangkan pertambangan II menghasilkan 2 ton bijih kadar tinggi, 2 ton bijih kadar menengah, 3 ton bijih kadar rendah setiap hari.

perusahaan memerlukan 80 ton bijih kadar tinggi, 160 bijih kadar menengah, dan 200 ton bijih kadar rendah. jika biaya pengoperasian setiap pertambangan perhari sama dengan Rp 2.000.000. berapa lama masing-masing pertambangan harus dioperasikan agar biaya pengoperasiannya minimum?

Jawaban 1:

Dimisalkan, pertambangan I = x
                                       II = y
maka diperoleh persamaan-persamaan :
x + 2y ≤ 80
3x + 2y ≤ 160
5x + 3y ≤ 200
biaya minimum : 2juta x + 2juta y =

dibuat gambar grafiknya dari persaman diatas.
kemudian nanti akan ada titik perpotongan (40,0), (160/7,200/7) , (0,40)
selanjutnya masukkan dalam persamaan biaya untuk menghitung laba minimum. nanti diperoleh.


Jika nilai x=3, maka nilai 3x+4 adalah......

Jawaban 1:

3x+4= 3(3)+4 = 9 + 4 = 13

Jawaban 2:

Nilai x = 3
3x+4=
3.3+4= 13


Inver dari f(x)=a pangkat bx,adalah

Jawaban 1:

F(x) =
misal f(x) = y
y =

x = ()
= ()
= ()


tentukan nilai m yg membuat grafik fungsi kuadrat berikut menyinggung sumbu x ...? A.   y  = x²  + (m + 2) x + (m + 5) =...... B.    y = ( m-1)x² - 2mx + (m +2) = .....  

Jawaban 1:

Syarat menyinggung D = 0
y  = x²  + (m + 2) x + (m + 5)
a = 1, b = (m + 2),  c = (m + 5)
D = 0
b² - 4ac = 0
(m + 2)² - 4.1.(m + 5) = 0
m² + 4m + 4 - 4m - 20 = 0
m² - 16 = 0
m² = 16
m = √16
m = 4

yang b caranya sama....:) semoga membantu


Sin6a+cos6a=1-3 sin2a*cos2a Mohon untuk pembuktiannya

Jawaban 1:

Kalo pangkat 6 mnrutku baru benar.., kalo kali gk
= (Sin^2 A)^3+ (Cos^2 A)^3
 =pakai  A^3+B^3=(A+B)(A2+B2-AB)
=> jadi
(sin^2 A+Cos^2 A)(sin^4 A + Cos^4 A - Sin^2 A Cos^2 A)
=>(1)(Sin^4 A + Cos^4 A - sin^2 A cos^2 A + 2Sin^2 A Cos^2 A  -  2Sin^2 A cos^2 A)
=> (Sin^2 A+Cos^2 A)2-3sin^2 Acos^2 A
=>(1)2-3sin^2Acos^2A
 =>1-3sin^2Acos^2ARelated Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter