Gk7qp1DNYQGDurixnE7FWT3LyBvSK3asrvqSm057
Bookmark

Apa Bahasa Sundanya Alam?

Apa bahasa sundanya alam?

Jawaban 1:

Alam mah Alam, gaada sundanya mereun


Pertanyaan Terkait

Krama alus dari= "Pak, aku njaluk dhuwit kanggo mbayar les basa inggris" ?

Jawaban 1:

1. Ngoko lugu
    Pak, aku njaluk dhuwit kanggo mbayar les basa inggris
2. Ngoko alus
    Pak, aku nyuwun yatra kanggo mbayar les basa inggirs
3. Krama lugu
    Pak (rama), kula nyuwun yatra kangge mbayar les basa inggris
4. Krama alus
    Pak (rama), kula nyuwun arta kagem mbayar les basa inggris


*Basa krama Bapak ing pepak basa jawa Rama


Apa bahasa Mangkasarak dari kalimat ini: "Ayah dan ibu saya datang menjemput karena besok saya harus bersekolah" ?

Jawaban 1:

Mangge siagang Anrong ata battu ....

hanya segitu saja yang aku bisa


Krama aluse; sadurunge turu awan utawa bengi simbah maca koran dhisik

Jawaban 1:

Saderengipun sare rahina utawi dalu eyang maos koran rumiyen

Jawaban 2:

saderengipun sare siyang utawi ndalu simbah maos koran rumiyen


Bahasa jawa apakah yang dipakai berbicara : 1. siswa ke guru
2. guru ke siswa 
3. guru dan guru

Jawaban 1:

1 basa krama
2 ngoko
3 boleh krama boleh ngoko

Jawaban 2:

1. bahasa krama inggil
2. bahasa ngoko alus
3. bahasa krama alus


Tolong buatin pidato bahasa jawa sama artinya

Jawaban 1:

Sslamualaikum Wr. Wb.

Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kinabekten, bapak ibu guru ingkag dahat kinurmatan, rencang saha adik kelas ingkang kula tresnani.

Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun anglu beraken rahmat sarta hidayah. Dene kula panjenengan sami saged makenpal wonten ing sekolahan kangge ngawontenanken perpisahan.

Bapak/Ibu guru ingkang dahat kinurmatan mboten kantun kula minangka wakilipun putra putri siswa kelas sanga atur agunging panuwun ingkang tanpa upami awit keiklasan saha sih katresnan Bapak/Ibu Guru nggulawenthah dhumateng para siswa waengga saget ngampungake kewajiban ingkang sampun kalampahan sadangipun tigang tahun, khanti pikantuk surat tandha tamat blajar.

Sedangipun tigang taun kula ngangsa kawruh wonten ing pawiyatan wonten ing panggulemah thanipun, ngantos wonten pengeketing batin seingga karengku kados putraputri piyambak.

Bapak ibu tuwin adik adik ingkang satuhu kula kurmati saha kula trisnani. Sakedhap malih kula sarencang rencang nilaraken pawiyatan punika. Awrat anggen kula matur kados pundi raosipun nilar Bapak/Ibu Guru saha adik adik, amargi kawontenan kedah mekaken, pramila kepeksan kula kaliyan rencang rencang nilaraken Bapak/Ibu Guru saha adik adik kelas pitu tuwin kelas wolu sanadjan ta sampun perpisahan ingkang ateges tindih ing natra. Mewantu wantu kula tansah nyenyuwun supados taksih celak ing pengasih.

Pawiyatan ingkang sampun metahu tahun sampun tansah cecaketan kaliyan kula, kula sarencang rumaos cuwa penggalih, badhe nilaraken pawiyatan menika, amargi kahanan saka karsaning gusti, wonten pepaggihan tamtu badhe wonten perpisahan, punika kados sampun sampan kodrat mboten kenging dipun owahi maleh.

Kula sarancang kelas sanga ingkang badhe nilaraken pawiyatan punika tansah nyenyuwun lan ndedanga adik adik sageda kasil anggen ipun ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan punika, kula minangka wakilipun rencang kelas sanga tansah nyuwun, mugi mugi adik adik sregep anggenipun sinau lan tansah mituhu dhumateng Bapak/Ibu Guru.

Mboten kantun ugi kulo dalah rencang kelas sanga tansah memuji dhumateng gusti ingkang Maha Agung, supados Bapak/Ibu Guru saa adik adik pikantuk nikmateng pangeran wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa.

Kulo kinten mboten prayogi menawi atur pamitan pamitan punika kulo pepanjang. Kulo naming tansah nyuwun tambahing donga pangestu saking Bapak/Ibu Guru saha adik adik. Sageda wilujeng sasampunipun medal saking pawiyatan punik lan sageda pikantuk pawiyatan luhur kangge ngangsu kawruh ngilmu ingkang langkung inggil. Ingkang mboten nglajengaken sageda pangestu pedamelan ingkang samurwat kaliyan pangetosan ingkang sampun tinampi.

Mbok menawi wonting kirang tata karma anggen kulo matur saha sisip sembiring atur, kulo minongko wakil kelas sanga tansah nyuwun agunging panuwun igkang tanpa upami.
Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Contoh geguritan campuran itu kayak apa?

Jawaban 1:

Kembang ros ( asmarandana )
kembang ros ku matak lucu
nya alus rupa nya seungit
henteu aya papadana
ratuning kembang sajati
papaes dipatamanan
seungit meni ngadalingding


Buatin cerita aktual bahasa jawa dong..

Jawaban 1:

Cerita tentang berita aktual gunung sinabung
saya kirim melalui pesan OK

karena mengandung umpatan 

Jawaban 2:

Kayak gitu cerirtanya seorang kakek lagi jalan kaki bersa ma nenek


Jelaskan ciriciri sajak

Jawaban 1:

Mempunyai bentuk tertentu,berurutan dalam baris yang sejajar, , berpola (bagi puisi tradisional) atau berbentuk bebas, ungkapan kata dan bahasa di pengaruhi unsur lagu,irama dan keharmonian bunyi , Baris di susun membentuk pola atau ikatan tertentu (bagi puisi tradisional) atau tanpa pola ikatan tertentu 
 


Tuliskan teks pidato b.jawa tentang pergaulan bebas

Jawaban 1:

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak Kepala Sekolah ingkang kula hormati, Bpk Ibu guru ingkang kula hormati. Mboten supe rencang-rencang ingkang kula tresnani. Langkung rumiyen monggo tansah ngonjukaken puji syukur wonten ngarsaning gusti ingkang Moho Agung. Injih awit panjenengan dalah kula tasih pinaringan kesarasan sahinggo saged kempal wonten mriki kanti mboten wontel alangan satunggal punapa.

Kula ingkang tinanggenah dados wakilipun konco sekelas supados ngaturaken kenging menapa muda-mudi jaman sameniko remen kalih pergaulan bebas. Wonten adicara menika kula badhe ngaturaken menapa sebabipun para muda-mudi remen pergaulan bebas. Mugi-mugi mawon ingkang kula aturaken mangke saged migunani kagem kula sarencang lan umumipun dumateng para  muda-mudi sedaya.

Konco-konco ingkang kula tresnani, kita sampun mangartos bilih pergaulan bebas menika mbekto dampak ingkang mboten sae tumprap kita sedoyo ingkang saweg masa pubertas. Sebab-musababipun lare muda-mudi sami klentu kekancan utawi pergaulan bebas, inggih menika:
Faktor keluwargo, faktor menika menawi lare muda-mudi mboten pikanto kasih sayang lan pengayoman ingkang cekap. Ndadosaken para muda-mudi ngucali kasih sayang wonten jawi, inggih menika saking rencang-rencang, menawi mboten waspodo saged terjrumus pergaulan bebas.Kirangipun pangertosan babagan agama, faktor menika ugi ndadosaken penyebab klentu pergaulan.Faktor lingkungan, para muda-mudi kedah saged milih sinten ingkang sae dipun dadosaken rencang lan ingkang mboten sae. Pergaulan bebas sagedipun atasi kanti ningkataken keimanan ugi takwa kita dumateng Gusti Allah. Coro lintunipun kagem ngindari pergaulan bebas inggih menika nyaluraken bakatipun ingkang positif, saged njogo emosi ugi mikiraken masa depan.

Mekaten ingkang kula aturaken mugi-mugi saged mbekto manfaat tumrap kita sedaya. Katah lepat kula nyuwun agunging pangapunten.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


(basa sunda)
sebutkan kesenian nu aya di jawa barat!

Jawaban 1:

Kasenian nu aya di Jawa Barat teh loba pisan. Conto kasenian Jawa Barat nyaeta saperti wayang golek, calung, angklung, tari jaipong, tari ketuk tilu, tembang Cianjuran, reog Sunda, penca, silat Cimande, degung, kuda renggong, seni sastra nyaeta saperti carita pantun, wawacan, bebegig Sukamantri, jeung sajaba ti eta. Anu disebut di luhur teh kakara sabagian tina kasenian nu aya di daerah Sunda atawa Jawa Barat. Pembahasan Kasenian anu aya di daerah Sunda atawa Jawa Barat teh kacida loba rupana. Masarakat Jawa Barat anu kacida lobana, nyaeta leuwih ti 45 juta jiwa teh kudu dimumule kasenianana. Salah sahiji cara anu nyata pikeun ngamumule kasenian Sunda nyaeta mikawanohkeun kasenian Sunda lewat panagajaran Basa Sunda, ti tingkat SD nepika SMA di Jawa Barat. Pelajari lebih lanjut 1. Seni maca wawacan brainly.co.id/tugas/6328249 2. Carita pantun brainly.co.id/tugas/9821064 3. Kasenian Bebegig Sukamantri brainly.co.id/tugas/13040534 __________ Detil Jawaban Kelas : VIII Mapel : Bahasa Sunda - Bahasan Budaya Sunda Bab : 6 Kode : 8.13.6 Kata Kunci : Kasenian Jawa Barat, wayang golek, wawacan, carita pantun, bebegig sukamantri